Review giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S SPS

Review giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S SPS
Giải pháp 3S SPS có thể sử dụng để hoạch định chiến lược sản xuất dài hạn (tháng và năm), lập kế hoạch trung hạn (tuần) cũng như để sắp xếp và lập kế hoạch chi tiết. Chi tiết về giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S